Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji oraz korzystania z usług oferowanych przez firmę Escape 105 Spółka Cywilna Dominik Sieradzki, Marcin Włudzik, Łukasz Głogowski NIP : 5862328534 REGON : 369520848, dalej zwaną Organizatorem oraz Odbiorcą usługi dalej zwanym Uczestnikiem gry.

1. Postanowienia ogólne

1.1 Dokonanie rezerwacji oraz przystąpienie do gry jest równoznaczne z zapoznaniem się z poniższym regulaminem oraz jego akceptacją przez Uczestnika gry.

1.2 Promocje w Escape 105 nie łączą się.

2. Rezerwacja i płatności

2.1 Aby skorzystać z usług Organizatora należy dokonać rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej www.escape105.pl w zakładce rezerwacja lub telefonicznie pod numerem (+48) 729 962 050, najpóźniej 45 minut przed skorzystaniem z usługi.

2.2 Uczestnik gry rezerwujący pokój w danym terminie na stronie www.escape105.pl odpowiada za zgodność danych osobowych podanych podczas rezerwacji.

2.3 Organizator ma prawo odmówić rezerwacji w przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym.

2.4 Podczas rezerwacji internetowej poprzez www.escape105.pl lub podczas rezerwacji telefonicznej należy podać nazwę pokoju (pokoi), termin rezerwacji, dane osobowe przynajmniej jednego z Uczestników gry (imię, nazwisko, email oraz numer telefonu) oraz oświadczenia o akceptacji niniejszego regulaminu.

2.5 Po dokonaniu rezerwacji Uczestnik gry otrzyma wiadomość mailową na podany adres z potwierdzeniem dokonanej rezerwacji oraz informacjami o jej szczegółach. W przypadku braku otrzymania takiej wiadomości w ciągu kilku godzin od dokonania rezerwacji, Uczestnik gry jest proszony o skontaktowanie się z Organizatorem w celu potwierdzenia rezerwacji.

2.6 Dokonanie rezerwacji nie stanowi zawarcia umowy w myśl przepisów prawa.

2.7 W przypadku rezygnacji z usługi Uczestnik gry powinien niezwłocznie poinformować organizatora dzwoniąc pod numer telefonu (+48) 729 962 050 lub mailowo na adres kontakt@escape105.pl.

2.8 Cennik usług dostępny jest na stronie internetowej www.escape105.pl.

2.9 Płatności za usługę można dokonać w formie gotówki w lokalu w dniu skorzystania z usługi lub przelewem na konto:

Escape 105 Spółka cywilna
ul. Świętojańska 105/2
81-381 Gdynia
mBank 06 1140 2004 0000 3302 7752 0212

W tytule przelewu należy wpisać nazwę pokoju wraz z datą i godziną rezerwacji

2.10 W związku z możliwym opóźnieniem w czasie realizacji przelewu, zwłaszcza w weekendy, prosimy o dokonywanie płatności możliwie jak najszybciej lub przygotowanie dowodu dokonania płatności do okazania Organizatorowi.

2.11 Brak potwierdzenia opłacenia usługi może skutkować odmówieniem jej wykonania przez Organizatora.

 

3. Zasady gry

3.1 Warunkiem uczestnictwa w grze jest wcześniejsze zarezerwowanie pokoju oraz uiszczenie odpowiedniej opłaty.

3.2 W rozgrywce mogą brać grupy składające się od 2 do 5 osób. Dodatkowe ograniczenia mogą wystąpić w opisie konkretnego pokoju.

3.3 Zabrania się korzystania z usług uczestnikom gry, którzy znajdują się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

3.4 Każdy uczestnik gry bierze udział w rozgrywce na własną odpowiedzialność. Rozgrywka jest niewskazana dla osób, które cierpią na klaustrofobię, epilepsję lub są w trakcie leczenia psychiatrycznego.

3.5 Wszystkie elementy zagadek są dostępne dla każdego Uczestnika gry niezależnie od jego wzrostu czy siły. Wspinanie się na elementy wystroju oraz mocowanie się z zamkniętymi elementami nie jest konieczne.

3.6  Uczestnicy gry są odpowiedzialni za wszystkie uszkodzenia lokalu nie powstałe na skutek zwykłej, zgodnej z punktem 3.5 eksploatacji.

3.7 Rozrywka typu Escape Room jest przeznaczona dla osób w każdym wieku, jednak niektóre pokoje są uznane za niewskazane dla ludzi poniżej 15 roku życia.

3.8 Czas gry jest określony w opisie każdego z pokoi.

3.9 Uczestnik gry zobowiązany jest przybyć do lokalu na 10 minut przed rozpoczęciem gry, w celu zapoznania się z zasadami. Spóźnienie może skutkować skróceniem czasu gry.

3.10 W czasie gry zabronione jest korzystanie z urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.

3.11 Na terenie całego budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz używania zapalniczek/zapałek.

4. Dane osobowe

4.1 Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika gry jest Escape 105 Spółka cywilna z siedzibą w Gdyni ul. Świętojańska 105/2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rezerwacji usługi oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

4.2 Podanie danych osobowych przez Uczestnika gry ma charakter dobrowolny, lecz jest ono niezbędne do dokonania rezerwacji. Uczestnikom gry podającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

4.3 Dane osobowe udostępnione w czasie procesu rezerwacji będą automatycznie usuwane z bazy danych administratora po upływie 6 miesięcy.

5. Postanowienia końcowe

5.1 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w dowolnym momencie.

5.2 Organizator korzysta podczas gry z monitoringu wizyjnego i zastrzega sobie prawo do pochodzących z niego nagrań. Nagrania dostępne są tylko i wyłącznie Organizatorowi i zobowiązuje się on nie udostępniać ich osobom trzecim.

5.3 W przypadku nieprzestrzegania regulaminu Organizator ma prawo poprosić Uczestnika gry o opuszczenie lokalu bez prawa do zwrotu pieniędzy.